ALGEMENE VOORWAARDEN

Toereiki

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 

a.

Toereiki spiritueel talent coach de gebruiker van deze voorwaarden: Toereiki gevestigd aan de Hoogstraat 16 te Standdaarbuiten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 55268153;

 

b.

klant: de natuurlijke persoon die met Toereiki via de website een overeenkomst is aangaan dan wel de natuurlijke persoon die de activiteit volgt;

 

c.

overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Toereiki;

 

d.

activiteit: traject, cursus, consult, behandeling of overige activiteiten die door Toereiki wordt verzorgd;

 

e.

website: de website www.toereiki.nl die door Toereiki wordt beheerd;

 

f.

materialen: alle door Toereiki in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde adviezen, teksten, afbeeldingen, foto’s, video’s, en andere lesmaterialen en (elektronische) bestanden.

ARTIKEL 2. ALGEMEEN

2.1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Toereiki tot stand gekomen overeenkomsten en op deelname aan de activiteiten.

2.2.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen partijen via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3.

Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Toereiki vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

ARTIKEL 3. AANBOD

3.1.

Ieder aanbod van Toereiki is vrijblijvend.

3.2.

Kennelijke fouten of vergissingen in e-mailberichten of op de website binden Toereiki niet.

3.3.

Vermelde prijzen zijn exclusief btw.

ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1.

De overeenkomst komt tot stand nadat de klant zich succesvol heeft ingeschreven.

4.2.

De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant tijdens het inschrijven heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

4.3.

Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Toereiki de klant een bevestiging via de e-mail. Indien de klant geen bevestigingse-mail van Toereiki heeft ontvangen, dan dient de klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Toereiki.

ARTIKEL 5. HERROEPINGSRECHT

5.1.

De klant heeft het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.

5.2.

Indien Toereiki op uitdrukkelijk verzoek van de klant tijdens de herroepingsperiode is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst, dan is de klant Toereiki een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Toereiki is nagekomen op het moment dat de klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Bij deze berekening wordt uitgegaan van € 230,- voor de eerste sessie en € 200,- voor de daarop volgende sessies.

5.3.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing na nakoming van de volledige overeenkomst, indien:

 

a.

de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en

 

b.

de klant heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Toereiki de overeenkomst is nagekomen.

5.4.

Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan zal Toereiki de door de klant reeds betaalde opleidingskosten of een deel daarvan, indien artikel 5.2 van toepassing is, binnen 14 dagen retourneren.

ARTIKEL 6. ANNULERING DOOR DE KLANT

6.1.

Indien de klant nadat de herroepingsperiode is verstreken, zoals omschreven in artikel 5.1, minder dan 4 weken voor aanvang van de activiteit de overeenkomst annuleert, dan wordt € 350,- aan annuleringskosten aan de klant in rekening gebracht.

6.2.

Annuleert de klant de overeenkomst na aanvang van het traject, dan blijft de klant de volledige trajectkosten verschuldigd, tenzij de klant een beroep toekomt op het herroepingsrecht en artikel 5.2 van toepassing is.

ARTIKEL 7. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

7.1.

Toereiki zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

7.2.

De inhoud van de activiteit is afhankelijk van het soort activiteit dat de klant heeft afgenomen. De inhoud van de verschillende soorten activiteiten staat duidelijk op de website omschreven.

7.3.

De verbintenis van Toereiki die voortvloeit uit de overeenkomst is een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Toereiki garandeert niet dat door het volgen van een activiteit het door de klant gewenste resultaat wordt bereikt.

ARTIKEL 8. ACTIVITEITENAANBOD

8.1.

Indien wegens overmacht de activiteit niet door kan gaan, dan zal Toereiki proberen tijdig een vervanger te vinden. Is het Toereiki niet gelukt om een vervanger te vinden, dan wordt de klant daarvan schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld. In een dergelijk geval wordt de activiteit verplaatst naar een andere datum.

8.2.

Kan de activiteit niet verplaatst worden naar een andere datum of is de klant niet in de gelegenheid om op de nieuwe datum de activiteit te volgen, dan worden de kosten voor deze activiteit gecrediteerd en aan de klant terugbetaald.

8.3.

Ingeval het aantal deelnemers voor een te geven programma onder het door Toereiki gestelde minimum aantal ligt, is Toereiki gerechtigd het programma af te gelasten. In zodanig geval kan de klant de mogelijkheid worden geboden de deelnemer voor een ander programma in te schrijven, bij gebreke waarvan het factuurbedrag aan de klant zal worden gecrediteerd en ingeval het factuurbedrag reeds is voldaan zal worden gerestitueerd, gelijk als ingeval de klant inschrijving voor een andere programma niet aanvaardt.

8.4.

Artikel 8.3 is alleen van toepassing indien de klant de datum van deelname nog niet heeft verschoven.

ARTIKEL 9. VOLGEN VAN EEN ACTIVITEIT

9.1.

Toereiki is bevoegd de klant die zich tijdens de activiteit misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de activiteit onredelijk bemoeilijkt of verhindert de verdere toegang tot de activiteit te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Toereiki op vergoeding van eventuele schade.

9.2.

Van de klant wordt verwacht dat hij actief deelneemt aan de activiteit

9.3.

Het gebruik van alcoholische drank of drugs gedurende de activiteit is niet toegestaan.

9.4.

Roken op de locatie waar de activiteit wordt gegeven is niet toegestaan.

9.5.

Tijdens de activiteit dient de klant niet gestoord te kunnen worden door binnenkomende telefoongesprekken, berichten of e-mailberichten, tenzij de klant daarvoor van Toereiki toestemming heeft gekregen.

9.6.

Indien de klant om welke reden dan ook niet op de overeengekomen plaats en tijdstip aanwezig is dan wel indien de klant een activiteit mist, dan blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

9.7.

Toereiki kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de klant op de locatie van Toereiki.

9.8.

De klant is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de activiteit.

9.9.

Het is zonder voorafgaande toestemming van Toereiki niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van de activiteit.

ARTIKEL 10. BETALING

10.1.

Betaling dient vooraf te geschieden.

10.2.

Indien de klant zich inschrijft voor een groot traject, dan kan de klant ervoor kiezen een aanbetaling te doen van € 350,-.

10.3.

De totale opleidingskosten dienen door de klant in ieder geval 4 weken voor aanvang van het traject betaald te zijn.

10.4.

Bij het tot stand komen van de overeenkomst kan de klant kiezen uit de volgende betaalmogelijkheden:

 

a.

tikkie

 

b.

bankoverschrijving.

10.5.

Toereiki heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om de elektronische betaling via de website veilig te laten verlopen.

ARTIKEL 11. KLANTENSERVICE

11.1.

Voor vragen en/of klachten kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Toereiki. De klantenservice is op de volgende wijzen bereikbaar:

 

a.

via het contactformulier op de website;

 

b.

via het e-mailadres info@toereiki.nl

11.2.

De klant dient Toereiki de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. Het feit dat Toereiki overgaat tot het onderzoeken van een klacht impliceert niet dat Toereiki erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.

11.3.

Indien Toereiki de klacht van de klant gegrond acht, dan zal de klant Toereiki in de gelegenheid stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Toereiki slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

ARTIKEL 12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

12.1.

Toereiki behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving die betrekking hebben op intellectuele eigendomsrechten.

12.2.

Toereiki of haar licentiegever is en blijft volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, die rusten op de materialen.

12.3.

Het is niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van Toereiki, de materialen te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.

12.4.

De klant dient de intellectuele eigendomsrechten van Toereiki en van haar licentiegever te allen tijde te respecteren.

12.5.

Handelt de klant in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van Toereiki of van haar licentiegever, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die Toereiki daardoor lijdt. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID EN VERJARING

13.1.

Toereiki kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:

 

a.

een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14;

 

b.

enige daad of nalatigheid van de klant.

13.2.

Toereiki is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de inschrijfmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

13.3.

Toereiki aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van lichamelijke of geestelijke of van welke aard dan ook aan de klant die verband houdt met het volgen of gevolgd hebben van een activiteit.

13.4.

De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, zijn eigen gedrag en de consequenties hiervan.

13.5.

Toereiki is niet aansprakelijk voor een verkeerde interpretatie door de klant van de inhoud van een activiteit.

13.6.

Toereiki is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

13.7.

Toereiki kan door de klant niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de door Toereiki verrichte werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de klant.

13.8.

De klant is zelf verantwoordelijk voor zijn gezondheidssituatie. Het volgen van een activiteit of het vragen van advies aan Toereiki dient nimmer te worden gezien als vervanging voor het raadplegen van een arts. Toereiki is geen medisch specialist, psycholoog of psychiater.

13.9.

Toereiki is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie.

13.10.

Indien Toereiki aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Toereiki beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Toereiki gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Toereiki beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor de activiteit waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.11.

De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Toereiki.

13.12.

Alle aanspraken jegens Toereiki die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Toereiki zijn ingediend, vervallen door verjaring.

ARTIKEL 14. OVERMACHT

14.1.

Onder overmacht wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan: weersinvloeden; natuurrampen; verkeersbelemmeringen; oorlog; terrorisme; brand; diefstal; internet- en stroomstoring; storing in het e-mailverkeer; computervredebreuk of hacker attack; overheidsmaatregelen; wijzigingen in wet- en regelgeving; ziekte van het medium.

14.2.

Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan stelt Toereiki de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

ARTIKEL 15. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

15.1.

Toereiki is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de klant zijn verplichtingen jegens Toereiki niet nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

15.2.

Voorts is Toereiki bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

ARTIKEL 16. GEHEIMHOUDING

16.1.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

16.2.

Indien Toereiki op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Toereiki zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkent of toegestaan recht van verschoning, dan is Toereiki niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

16.3.

Toereiki verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement die op de website staat.

ARTIKEL 17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

17.1.

Op iedere overeenkomst tussen Toereiki en de klant is Nederlands recht van toepassing.

SITEMAP